Personal Trainer Lisette

Specifiek voor 50-plussers

Wilt u meer en beter bewegen, uw conditie verbeteren of fitter worden? En heeft u geen idee hoe te beginnen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres, welkom! 


Ik verzorg Personal training aan huis, in de buitenlucht of in een trainingsstudio. Met een programma op maat, afgestemd op uw leeftijd, fitheid en persoonlijke wensen, gaan we samen aan de slag!

Met bal.jpg
 
Personal Trainer Lisette.jpg

Iets over mij

Als professionele Personal trainer is het mijn passie om mensen weer met plezier te laten bewegen, en om ervoor te zorgen dat uw lichaam soepel blijft en uw conditie verbetert.


Ik heb mij gespecialiseerd in de begeleiding van enerzijds senioren die al langere tijd niet meer actief sporten en op een rustig tempo aan hun balans en mobiliteit willen werken, en anderzijds 'jongere ouderen' die nog lekker fit zijn en fanatieker willen sporten. 

Iedereen heeft fysiek gezien zijn eigen sterke punten en beperkingen. Als trainer let ik er goed op dat u alle oefeningen op de juiste manier uitvoert om blessures te voorkomen en het beste uit de training te halen. Bij iedere training staat uw gezondheid én plezier voorop!


 
 
Jeanine buiten trap training.jpg

Review:

Wij hebben een aantal maanden twee keer in de week van Lisette Personal Training gehad aan huis.

Haar enthousiasme en gevarieerde programma maakte het voor ons echt een feestje!

Het programma was vaak een combinatie van kracht en cardio waarbij we al snel resultaat ondervonden in ons figuur en energie niveau.

Lisette is een professional in haar vak, bevlogen, engergiek en heeft veel gevoel voor humor.


Bedankt Lisette!


Lieve groet,


Martijn en Jeanine de Vries

Jeanine en Martijn de Vries

Uw algehele fitheid verbeteren op verschillende manieren:

Veilig en verantwoord
Aangepast aan uw niveau

  • ​Krachtoefeningen voor soepelere spieren en gewrichten

  • Oefeningen gericht op het verbeteren van uw conditie

  • Oefeningen om evenwicht en balans te verbeteren

U zult versteld staan van wat u allemaal kunt bereiken! 

Senior%20couple%20in%20gym%20working%20out%20using%20kettlebells._edited.jpg

Outdoor training

Lekker trainen in de buitenlucht!


We gaan samen buiten aan de slag. Genieten van de frisse lucht en werken aan een gezonder lichaam.

De Outdoor training is op een locatie bij u in de buurt. Zo kan er getraind worden in een bos, op een speelveld of bij u in de tuin.

Portrait%20of%20senior%20woman%20lifting%20dumbbells_edited.jpg

Trainingsstudio

Binnen sporten in een mooie trainingsstudio met veel mogelijkheden.

In de trainingsstudio werken uitsluitend klanten met een personal trainer, waardoor er veel ruimte is voor privacy.

Personal%20Training%20voorburg2_edited.jpg

Training aan huis

Gaat u niet graag naar een sportschool en traint u liever in een vertrouwde omgeving? Dan kom ik graag naar u toe! 
Veel ruimte hebben we niet nodig, een paar meter bewegingsruimte is al voldoende. Voor sportmaterialen wordt gezorgd.

Traint u liever met uw partner of een vriend(in). Dat kan natuurlijk ook!

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact op!

 

Diensten

Alles wat u nodig heeft

Personal Training

10-rittenkaart € 650,-

8E71F6C1-E24E-465A-8EC3-954409B0A3E8.jpe

Personal Training Family

10-rittenkaart € 650,-

Familie workout

Voedingsadvies

Voedingstraject Basis € 275,-
Intakegesprek en 4 voedingsconsulten

Voedingstraject Intens € 425,-
Intakegesprek en 8 voedingsconsulten

4F553FE9-1737-4098-938B-4EB17B3C00A6.jpe
 

Contact

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie of maak een afspraak voor een gratis intake met een persoonlijk advies!

Vlietweg 15

2266 KA  Leidschendam
KvK: 66650623

0628895570

  • Facebook

Bedankt voor de inzending!

Running Shoes
 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Foodcoach & Personal Trainer Lisette: ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag onder nummer: 66650623.

Foodcoach & Personal Trainer Lisette is gespecialiseerd in Personal Training en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training of een voedingstraject bij Foodcoach en Personal Trainer Lisette.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen, dient u een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname van de training. Het anamneseformulier en het inschrijfformulier dienen volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Foodcoach en Personal Trainer Lisette te worden afgegeven. Naar aanleiding van de inhoud van het anamneseformulier kan u, voor deelname zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
1. Het op het inschrijfformulier vermelde bedrag dient 7 dagen na factuurdatum door Foodcoach en Personal Trainer Lisette ontvangen te zijn. Bij het aangaan van een Personal Training dient de betaling voorafgaand van de eerste training te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Foodcoach en Personal Trainer Lisette, daarbij zullen alle kosten die Foodcoach en Personal Trainer Lisette in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening komen van de deelnemer.
2. Na bevestiging van de inschrijving zal Foodcoach & Personal Trainer Lisette de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Bij het aangaan van een Personal Training dient de betaling voorafgaand van de eerste training te zijn voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Foodcoach & Personal Trainer Lisette gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Foodcoach en Personal Trainer Lisette, daarbij zullen alle kosten die Foodcoach en Personal Trainer Lisette in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening komen van de deelnemer.
3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Foodcoach & Personal Trainer Lisette te voldoen. Indien Foodcoach & Personal Trainer Lisette over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Foodcoach & Personal Trainer Lisette tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer.
4. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Foodcoach & Personal Trainer Lisette een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Foodcoach & Personal Trainer Lisette nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.
5. Foodcoach & Personal Trainer Lisette is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – Personal Training en Voedingsafspraken
1. Op Personal training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de training, zo goed mogelijk begeleiden van de Klant gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.
2. Zonder voorafgaande toestemming mogen afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Foodcoach en Personal Trainer Lisette heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken.

Artikel 5 – Opdracht en Aansprakelijkheid
1. Op Foodcoach & Personal Trainer Lisette rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Foodcoach & Personal Trainer Lisette voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Foodcoach & Personal Trainer Lisette niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
2. Deelname aan een van de activiteiten van Foodcoach & Personal Trainer Lisette geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Foodcoach & Personal Trainer Lisette is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.
3. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding
1. Foodcoach & Personal Trainer Lisette is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
2. Foodcoach en Personal Trainer Lisette werkt altijd op afspraak, welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainings- of voedingsafspraak. De afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan zullen de verschuldigde kosten niet in mindering worden gebracht. Desbetreffende afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 7 – Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Foodcoach & Personal Trainer Lisette. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch of via Whatsapp van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de afspraak zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal Foodcoach & Personal Trainer Lisette de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met Foodcoach & Personal Trainer Lisette tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan Foodcoach & Personal Trainer Lisette.

Artikel 8 - Overmacht en algemene erkende feestdagen
1. Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Foodcoach & Personal Trainer Lisette is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt Foodcoach & Personal Trainer Lisette het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden.
2. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Foodcoach & Personal Trainer Lisette een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 9 - Privacy
Foodcoach & Personal Trainer Lisette gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Foodcoach & Personal Trainer Lisette persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Foodcoach & Personal Trainer Lisette door te geven.

Foodcoach & Personal Trainer Lisette is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Foodcoach & Personal Trainer Lisette gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Foodcoach & Personal Trainer Lisette werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Foodcoach & Personal Trainer Lisette te verzenden.

Foodcoach & Personal Trainer Lisette verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Foodcoach & Personal Trainer Lisette om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Foodcoach & Personal Trainer Lisette hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Foodcoach & Personal Trainer Lisette). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Foodcoach & Personal Trainer Lisette gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Foodcoach & Personal Trainer Lisette via het op de website vermeldde telefoonnummer.


Artikel 10 - Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Foodcoach & Personal Trainer Lisette voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Foodcoach & Personal Trainer Lisette. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Foodcoach & Personal Trainer Lisette.

Alle door Foodcoach & Personal Trainer Lisette verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Foodcoach & Personal Trainer Lisette ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Foodcoach & Personal Trainer Lisette zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Foodcoach & Personal Trainer Lisette. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Foodcoach & Personal Trainer Lisette is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Foodcoach & Personal Trainer Lisette is het Nederlandse recht van toepassing.